Országos tűzgyújtási tilalom

Álta­lá­nos tűz­gyúj­tási tilal­mat ren­delt el a vidék­fej­lesz­tési minisz­ter 2012. már­cius 11-től átme­neti időre. Magyar­or­szág erde­i­ben a csa­pa­dék­men­tes és sze­les idő­já­rás miatt fokozott tűz­ve­szély ala­kult ki, ezért az erdők­ben, vala­mint az erdő­te­rü­le­tek hatá­rá­tól számí­tott két­száz méte­ren belül tilos tüzet gyújtani.

A tila­lom kiter­jed a fel­so­rolt terü­le­te­ken kije­lölt tűz­rakó helyekre is, a közút és vasút menti fásí­tá­sokra, vala­mint a par­lag– és gaz­ége­tésre is. A minisz­ter fel­hívja a köz­úton és vas­úton uta­zók, az erdő­ben kirán­du­lók, a mező­gaz­da­sági terü­le­te­ken dol­go­zók figyel­mét, hogy az égő ciga­ret­tát ne dob­ják el, mert ez foko­zott tűz­ve­széllyel jár. A kiszá­radt árok­par­ton, a vas­úti tölté­sek mel­lett kelet­kező tüzek sok eset­ben köz­vet­le­nül erdő– és mezőgaz­da­sági terü­le­te­ket is veszé­lyez­tet­nek. Aki a tűz­vé­delmi ren­del­ke­zé­se­ket meg­szegi, erdő­vé­delmi bír­ság­gal sújt­ható. Az elren­delt tűz­gyúj­tási tila­lom vissza­vo­ná­sig érvényes.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük