Pályázati hirdetmény

PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY

 

A Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata (székhely: 1054 Budapest, Vécsey utca 5.; továbbiakban: „MGOÖ”) tulajdonát képezi a természetben Beloiannisz, Rákóczi utca 24-26. sz. alatti általános iskola udvarán található, 19×38 méter alapterületű, 4 méter lábmagasságú, 6,5 méter csúcstávolságú, Graboplan gyártmányú aluvázas sátor (továbbiakban: „Sátor”), amely egy betonaljzaton van felállítva, illetőleg lehorgonyozva.

Az MGOÖ jelen felhívással pályázatot hirdet a Sátor értékesítésére. A pályázat kihirdetett nyertesével az MGOÖ adásvételi szerződést köt a Sátor vonatkozásában. A pályázat nyertese az ajánlatában meghatározott vételár megfizetésével megszerzi a Sátor tulajdonjogát, egyben kötelessége a Sátor elbontása és elszállítása, valamint a Sátor vázszerkezete lehorgonyzási pontjain a beton helyreállítása.

A pályázat benyújtásának és beérkezésének határideje 2020. február 28. délelőtt 10:00 óra. A zárt borítékban beérkezett pályázatokat az MGOÖ 2020. február 28. délelőtt 11:00 órakor bontja, majd azokat értékelve a 2020. márciusi rendes közgyűlésen hoz döntést a nyertes személyéről, avagy a pályázati eljárás eredménytelenségéről.

Az MGOÖ fenntartja magának a jogot, hogy a pályázati eljárást (a felhívást) visszavonja, a pályázati eljárást a beérkezett pályázatok tartalmától függetlenül eredménytelennek nyilvánítsa, vagy a pályázókkal történő szerződéskötést indokolás nélkül megtagadja, és új pályázatot írjon ki.

Amennyiben a pályázati eljárást Az MGOÖ eredményesnek nyilvánítja, úgy a pályázókat az MGOÖ a döntést követő 15 napon belül értesíti. A szerződés esetleges megkötése az értesítést követően, de legkésőbb 2020. április 28. napján esedékes.

 

A jelen hirdetményben nem szereplő további információ munkanapokon 09:00 – 16:00 között kérhető személyesen az MGOÖ székhelyén, illetőleg a Sátor fekvésének helyén, telefonon pedig az alábbi személyektől:

– Ioannis Moumoulidis: 06-30-425-8904

– Kostas Papalexis: 06-20-440-3892

 

Amennyiben a T. Pályázó helyszínen szeretné a Sátort megtekinteni, úgy ez ügyben keresse meg Kostas Papalexis urat a fenti elérhetőségen időpontegyeztetés végett.

A pályázatot „Sátor pályázat” jelöléssel ellátva kell postai úton vagy személyesen eljuttatni az MGOÖ székhelyére, 1054 Budapest, Vécsey utca 5.

A Sátorral kapcsolatos további műszaki információk, adatok a „Pályázati Szabályzatban” találhatók, mely megkapható papír alapon és e-mailben az előzőekben jelzett telefonon történt érdeklődésre.

 

 

PÁLYÁZATI SZABÁLYZAT

 1.Általános információk

Az MGOÖ pályázat útján értékesíteni kívánja a természetben 2455 Beloiannisz, Rákóczi utca 24-26. sz. alatti N.B. Általános Iskola udvarán található „Graboplan aluvázas Sátor megnevezésű építményt, amely egy betonaljzatra van felállítva és lehorgonyozva.

A pályázati eljárás egy szakaszban történik. Az ajánlattevők írásbeli vagy telefonos kérésére az MGOÖ a szükséges további információkat megadja, és lehetőség van a helyszíni bejárásra. Bármilyen jellegű érdeklődés és kommunikáció kizárólag a megadott elérhetőségeken tehető meg.

Az MGOÖ fenntartja a jogot arra, hogy a jelen szabályzat szerinti eljárást vagy magát a pályázati eljárást megváltoztassa, felfüggessze vagy megszüntesse, továbbá az általa kiválasztott ajánlattevővel a tárgyalásokat megkezdje, ajánlatot elfogadjon vagy elutasítson, a pályázati eljárás alatt – az adásvételi szerződés megkötését megelőzően – az eladási szándékától akár az adott ajánlattevővel, akár minden ajánlattevővel szemben elálljon. Az MGOÖ a jelen bekezdésben foglaltakat minden esetben a nélkül jogosult gyakorolni, hogy azt megindokolná és a nélkül, hogy bármilyen felelősséget vállalna az ajánlattevőnél a szerződésekkel, ajánlattétellel kapcsolatban felmerült pénzügyi vagy egyéb elkötelezettségekre.

 

2.Műszaki leírás, műszaki állapot

A Sátor műszaki leírását a jelen szabályzat melléklete tartalmazza.

 

3.A részvétel feltételei:

A pályázati eljárásban való részvétel általános és lényeges feltétele, hogy a pályázati eljárás során az ajánlattevő köteles az anyagban foglalt és az ezt követően tudomására jutó információkat üzleti titokként kezelni.

A teljes pályázati eljárás során, részvételre történő meghívás, vagy tárgyalások folytatása a kiválasztott ajánlattevővel nem jelent semmilyen kötelezettséget az MGOÖ-re vagy annak intézményeire.

A pályázat nyílt jellegű, a részvétel feltételei a jelen szabályzat 4. pontja szerint kell, hogy teljesüljenek.

Az ajánlattevő kifejezetten és visszavonhatatlanul lemond minden kártérítési jogáról az MGOÖ-vel vagy intézményeivel szemben, ha az MGOÖ kizárólagos döntése szerint bármikor úgy határoz, hogy eladási szándékától eláll, nem köt szerződést az ajánlattevővel vagy megszünteti, felfüggeszti, módosítja, megváltoztatja a Pályázati Szabályzatot, illetve a pályázati eljárást.

Az ajánlattevőnél a pályázati eljárásban való részvétellel kapcsolatban felmerült költségeket és kiadásokat az ajánlattevő viseli a pályázati eljárás eredményétől függetlenül.

Az ajánlattevő köteles az ajánlatát annak megtételétől számított legalább 90 (kilencven) napig fenntartani, tehát ezen időtartam alatt ajánlatához kötve van.

 

 

A kötelező érvényű ajánlat az alábbiakat kell, hogy tartalmazza:

  • Az ajánlattevő adatai.

                    Jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: Neve, székhelye, telefonszám, faxszám, e-mail cím, a pályázati eljárásban részvételért felelős vezető neve, tisztsége és                    elérhetősége, aláírási címpéldány.

                   Magánszemély esetén: Név, cím, telefonszám, e-mail cím. Magánszemély ajánlattételekor az ajánlattevő köteles személyazonosságát igazolni, adóazonosító számát megadni.

  • A kötelező érvényre vonatkozó nyilatkozat:

Visszavonhatatlan, feltétel nélküli és kötelező érvényű kötelezettségvállalás arra, hogy az ajánlattevő ajánlatát a benyújtástól számított legalább 90 (kilencven) napig fenntartja, továbbá, hogy ezen időtartam alatt ajánlatához kötve van.

  • Engedélyekre vonatkozó nyilatkozat, kötelezettségvállalás: Az ajánlattevő nyilatkozata arról, hogy rendelkezésére áll, illetve időben beszerez minden szükséges hatósági engedélyt és jóváhagyást, mely a Sátor megvásárlásához, illetőleg bontásához esetlegesen szükséges.

 

MGOÖ a Sátort, a jelen fellelhető állapot szerinti, az ajánlattevők által megismert műszaki állapotban értékesíti.

 

4.Pályázat benyújtása, értékelési szempontok

A vételre ajánlatot tehet bármely magán- és jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki a pályázati feltételeket megismerte, az ajánlattételben nem korlátozott és megítélése szerint rendelkezik a vételhez szükséges feltételekkel.

A pályázatot a kiírásban meghatározott időpontig folyamatosan, bármely időpontban be lehet nyújtani a megadott címre, illetve benyújtási helyre, zárt borítékban.

Több ajánlat esetén az MGOÖ versenytárgyalásra hívhatja fel az ajánlattevőket, amely egyfordulós, egyszeri ajánlatmódosítást biztosít.

Az ajánlat elfogadását, illetve a versenytárgyalás győztesének jegyzőkönyvi rögzítését követően az MGOÖ az írásbeli értesítést követően az ajánlattevő felé az adásvételi szerződést megküldi. A felek között a Sátor értékesítésére vonatkozó jogügylet az adásvételi szerződés – ügyvéd által ellenjegyzett formában való – aláírásával jön létre.

Az MGOÖ által kiválasztott ajánlattevő az MGOÖ írásbeli értesítésétől, illetve – ha az későbbi – az adásvételi szerződés átvételétől számított 5 munkanapon belül köteles az adásvételi szerződést az MGOÖ részére ügyvéd által ellenjegyzett aláírásával visszajuttatni.

A szerződésben rögzített feltételek és határidők teljesülése esetén az Sátor az ajánlattevő tulajdonába kerül.

A vételár kifizetése egyösszegben, banki teljesítéssel történik az adásvételi szerződés aláírását követő 10 napon belül.

Amennyiben az adásvételi szerződés megkötése vagy a már megkötött adásvételi szerződés teljesítése az ajánlattevő hibájából meghiúsul, az MGOÖ jogosult az ebből eredő kárait az ajánlattevővel szemben érvényesíteni.

 

5.Egyéb információk

A Sátor jelenleg a jelzett címen az általános iskola területén található. A Vevő a megvásárolt Sátort adott határidőn belül köteles elbontani, részeit és valamennyi keletkező törmeléket saját szervezésében és költségén elszállítani.

Vevő kötelezettséget vállal, hogy az elbontott Sátor lehorgonyzási pontjaiban és a betonalapban másutt a bontás során önhibájából keletkezett sérüléseket a jó gyakorlat szerint helyreállítja.

 

Melléklet: sátor műszaki leírás

 

Budapest, 2020. január 14.

 

 

 

Magyarországi Görögök Országos Önkormányzata

képv.: Hristodoulou Konstantinos elnök

1054 Budapest, Vécsey utca 5.

 

 

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük